History Of Bhakkar
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newspapers
 
DAILY AWAM KI ADALAT
Ph:0453-516500 Fax: 0453-516501
Email: dailyawamkiadalat@gmail.com

 

DAILY AWAZ-E-WATAN
Ph: 0453-514701-512701 Fax: 0453-513701
Email. dailyawazewatan@hotmail.com
Email. dailyawazewatanbhakkar@yahoo.com

DAILY BHAKKAR NAMA BHAKKAR
House No. F/53 Near Model High School Bhakkar
Ph: 0453-514511
Chief Editor: 033338901255
Editor: 0345-7643061
Email. dailybhakkarnama@gmail.com

  DAILY BHAKKAR TIMES
Zafar Shopping Center Railway Road Bhakkar
Ph: 0453-514609-510709 Fax: 0453-515709
Email.
web address. www.bhakkartimes.com

DAILY BHAKKAR TODAY
Railway Road Bhakkar
Ph: 0453-515266 Fax: 0453-510795
Email. dailybhakkartoday@gmail.com
web address. www.bhakkartoday.com
DAWAR BHAKKAR
Ph: 0453-512670
dailydawarbkr@gmail.com

DAILY KHABAR-E-JAHAN BHAKKAR
Near Thal Cinema Abbas Chowk Bhakkar
Ph: 03337781701--03239200072
Fax: 0453-511000
editor@khabarejahan.com
www.khabarejahan.com

  DAILY MUAMLA BHAKKAR
Fax: 0453-510221
dailymuamla_bk2007@yahoo.com

Daily NAWA-E-BHAKKAR
Railway Road Bhakkar
nawaebhakkar@gmail.com

DAILY QALAM QABILA
Milad Chowk Darya Khan Bhakkar
Ph: 0453-252209-252409

  DAILY SACHAI BHAKKAR
Near City Police Station Behal Road Bhakkar
Ph: 0453-512039 Fax:0453-513039

  DAILY THAL TIMES
Khansar Chungi Bhakkar
Ph: 0453-515670 Fax: 0453-512670
Ph: 0333-0345-6843224
www.dailythaltimes.com

DAILY VOICE OF BHAKKAR
Chimni School Collage Road Bhakkar
Ph: 0453-512513 Fax: 0453-513514
Ph: 0333-4106785 0300-7784185
Email. voiceofbkr@gmail.com

 

Copyrights 2011 - 12 | All rights reserved by : Web House Bhakkar Ph: 03336844113.